(0)

Project of rural network

Project “Role of Rural Tourism in Rural Development Processes - Promotion of Local Food and Educational Activities” aims to promote cooperation between rural service providers, popularize local food idea, organize educational activities and develop competitive agrotourism products, national heritage, open farms and their activities, taking advantage of the support provided by the Rural Development Program. Lietuvos kaimo tinklo komunikacijos projektu „Kaimo turizmo vaidmuo kaimo plėtros procesuose – vietinio maisto ir edukacinių veiklų skatinimas“ siekiame paskatinti bendradarbiavimą tarp paslaugų tiekėjų kaime, populiarinti vietinio maisto idėją, organizuoti edukacines veiklas ir kurti konkurencingus agroturizmo produktus, įtraukiant tautinį paveldą, pristatyti atvirus ūkius ir jų veiklą, pasinaudojant Kaimo plėtros programos paramos galimybėmis. Dalyvavimas parodose, konferencijose ir atvirų ūkių pristatymas paskatins kaimo gyventojus ir ūkininkus siūlyti paslaugas ir produktus, turinčius paklausą rinkoje, įgalins būti labiau prieinamais vartotojams, populiarins vietinio maisto kultūrą ir tautinį paveldą bei padidins vietinių produktų ir paslaugų vartojimą. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019 m. lapkričio 4 d., pabaiga – 2020 m. birželio 30 d. Projekto vertė – 38 283,72 Eur. Projektui skirta 34 455,35 Eur dydžio parama, iš kurios Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 29 287,05 Eur, t. y. 85 proc. sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 5 168,30 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos.          

Partners